Innovasjon

Hospital IT legger vekt på behovsdrevet innovasjon når gode løsninger utvikles. Det jobbes tett med helseinstitusjoner, ressursgrupper, brukerrepresentanter og pårørende for å utvikle gode produkter. Hospital IT utvikler også løsninger i store nasjonale og internasjonale FOU-prosjekter i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet / AAL-programmet / EU. Systemene som utvikles skal bli viktige verktøy både for hjelpeapparatet og for eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme og klare seg selv.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Sonitor

IFU - Hospital IT Sonitor Tellu Incita

IFU-støttet prosjekt for å utvikle automatiserte oppslag i EPJ, automatiserte fallalarmer, automatiserte vandringsalarmer, flåtestyring og inventory basert på Sonitors sensorsystem.

DinInfo

Flerspråklig informasjon til barn med Diabetes 1

Flerspråklig informasjon for diabetesbarn ved Oslo Universitetssykehus i et samarbeid med Diabetesforbund, Barneklinikken på Oslo Universitetssykehus skal Hospital IT AS utvikle IKT-baserte støttefunksjoner for barn med diabetes type 1. Prosjektet har fått navnet Dinfo, og er delvis finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Virtual coach reaches out to me

V2me-prosjektet er en videreføring av AAL-programmets A2E2-prosjekt. Løsningen kombinerer virkelige og virtuelle sosiale nettverkselementer for å forebygge og overvinne ensomhet i Europas aldrende befolkning. Dens overordnede mål er å øke livsgleden til de eldre. V2me implementerer en avansert elektronisk løsning som støtte for å forhindre ensomhet med særlig vekt på senior sluttbrukere.

 

Ambient Assisted Living

AAL, eller Ambient Assisted Living, er et europeisk utviklingsprosjekt støttet av nasjonale AAL-programmer og EU. Det støttes og finansieres av 23 land.

Prosjektets overordnede mål er å øke livskvaliteten for eldre gjennom bruk av IKT i hjemmet. Hospital IT vil under prosjektet samarbeide med Universitet i Amsterdam (CAMERA) VTT Finland og Mawell Finland. Læring og mestring av kroniske sykdommer, samt overvåkning hjemme, vil bli essensielt ettersom eldrebølgen etter hvert slår innover Europa.

Samhandlingsprosjektet Åpen Linje

Prosjektet ”Åpen linje” er et pilotprosjekt mellom lokalsykehuset Lovisenberg Diakonale Sykehus, og fire bydeler i Oslo Kommune. Formålet med prosjektet er å øke eldres mulighet til å bo lenger hjemme og bedre samhandle med familie, frivillige og helseinstitusjoner ved hjelp av nye teknologiske verktøy.