Viktig seier for velferdsteknologi

Kommuner som vil knytte sensorer og alarmer opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ) har vunnet en avgjørende og konkurransefremmende seier i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Stor leveranse

Sandefjord kommune kunngjorde i mars en konkurranse for anskaffelse av en arbeidsplattform for velferdsteknologiske løsninger og teknisk utstyr for institusjoner, omsorgsboliger og kommunens hjemmetjeneste. Anskaffelsens verdi er estimert til 25 millioner kroner. Kommunen satte som krav at den nye IT-plattformen blant annet skulle ha oversikt over hvor alle pasienter, personell og alt medisinsk utstyr befinner seg, samt dokumentere hva som skjer elektronisk – og vise faktiske hendelser i sanntid. Systemet skulle også kunne måle og rapportere hendelser, observasjoner, tiltak og behandling med full integrasjon mot pasientinformasjonen i elektronisk pasientjournal.

Dette er helt i tråd med våre anbefalinger til kommunene, påpeker prosjektleder Marit Heiberg i SOL – Support quality of life.Hun forteller at dette er kravspesifikasjoner, som svært mange kommuner sliter med å få gjennomslag for.

På nesten alle konferanser og seminarer jeg har deltatt på i det siste stiller kommuner spørsmål om integrasjon mellom det elektroniske pasientjournalsystemet og velferdsteknologiske produkter som digitale trygghetsalarmer, GPS-sporing, elektroniske dørlåser, sykesignalanlegg og pasientvarslingssystemer, sier Heiberg.

Klage ble avvist

En teknologileverandør som ikke ble prekvalifisering, klaget Sandefjord kommune inn for KOFA, med henvisning til at integrasjonskravet var unødvendig konkurransehemmende – og at det måtte ansees å være ulovlig.

Klagen ble ikke tatt til følge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser fastslår at kommunen var i sin fulle rett til å stille krav om en standardisert teknisk plattform med tilhørende arbeidsflater og integrasjon mot velferdsteknologi, fagsystem og byggautomatiseringssystemer. Nemda påpeker at det er samfunnsmessig god ressursutnyttelse i å knytte sammen informasjon om person, sted, tid, objekt, situasjon og hendelse. KOFA konkluderte med at «Sandefjord kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.»

Skaper presedens

Administrerende direktør Flemming Hegerstrøm i velferdsteknologiselskapet Hospital IT er svært tilfreds med at Sandefjord kommune fikk medhold hos KOFA. Dette er kjempeviktig. Klagenemnda fastslår at kommuner kan stille krav til leverandørene, også innenfor dette viktige området, til tross for at ikke alle leverandører vil imøtekomme dette kravet. Det betyr at kommunene har fått medhold at de kan styre etter innbyggernes og ikke leverandørenes behov, sier han. Her har Sandefjord kommune gått i bresjen for resten av kommune-Norge og vunnet viktig seier mot monopoldannelser, påpeker han. Det kan ikke lenger bestrides at kommuner har rett til å vektlegge dette i sine opphandlinger, sier Hegerstrøm. Han er glad for at klagerens krav om at en oppdeling av avtalen i flere leveranser, også ble avvist. Hvis ikke ville kommunen selv måtte ta ansvar for den helhetlige systemfunksjonaliteten, noe som er helt håpløst. Det blir som å gå ut med et anbud på dekk, motor og karosseri – i stedet for å kjøpe en hel bil, sier han.

Lenke til Klagenemnda for offentlige anskaffelser: Atea vs Sandefjord – strid om integrasjonsløsning mot elektronisk pasientjournal

http://sol.kunnskapsbyen.no/kofa-sandefjord/

Ønsker du å vite mer?